מדיניות פרטיות

 1. היחידה ללימודי חוץ (להלן: “היחידה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: “האתרים”), החליטה היחידה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 2. היחידה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") וליתר ההוראות והדינים החלים עליה. הצהרת פרטיות זו חלה על השירותים שאנו מספקים ועל השימוש באתרים.
 3. מטרת המדיניות לסקור הצהרה זו תסקור את סוגי המידע שאנו אוספים, אופני האיסוף, השימושים במידע וזכויותיך לגביו.
 4. הצהרה זו עשויה להתעדכן מעת לעת. הנוסח המעודכן יופיע באתרים. שינויים כאמור יחולו עלייך ולכן כדאי לך להתעדכן בהם.
 5. המידע:
 • מדיניות פרטיות זו חלה על מידע מזוהה (באופן אישי) או שניתן לזיהוי באמצעים סבירים (מידע סטטיסטי ומצטבר):

פרטי קשר; מידע שיימסר במסגרת השתתפות בפורום או בצ'אט; מידע על פעילותך באתרים; מידע שתמסור במסגרת השתתפות בסקרים או שאלונים; כל מידע שתמסור לנו בעת הגלישה והשימוש באתרים.

 • ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, היחידה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
 • המידע (הנתונים שנאספו) ישמר במאגרי המידע של היחידה למשך הזמן הנדרש למימוש המטרות לשמן נאסף המידע, על פי מדיניות פרטיות זו, ויהיה באחריותה.
 • אנא שים לב כי תוכל להפסיק את איסוף נתוני המיקום על ידי היחידה באמצעות שינוי האפשרות לאיסוף נתוני מיקום ממכשירך.
 1. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וישמש אותנו לדברים הבאים:

אספקת שירותים ניהול, בקרה, צרכים תפעוליים ושיפור השירותים שלנו; טיפול בתקלות, פניות ותלונות; יצירת קשר, אימות זהות, קיום הוראות, חוקים, צווי בית משפט, הנחיות, מדיניות ונהלים; איתור ומניעה של פעולות לא חוקיות (לרבות ניסיונות הונאה), אבטחת מידע, הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים (לרבות התגוננות מתביעות משפטיות); דיוור ישיר ופעולות שיווקיות (לפירוט נוסף אנא ראה בסעיף 12 בהמשך); העשרת תוכן האתרים (באמצעות Cookies ואיסוף מידע אוטומטי באתרים); צרכים סטטיסטים ומחקר, וכיוצא בזה.

 1. דיוור ישיר:
  • המידע שייאסף, ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של היחידה, כאמור לעיל, וכן של מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות שיווק מותאם אישית.
  • היחידה תהיה רשאית לשלוח לך מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי בכל אמצעי תקשורת, לרבות, בדואר אלקטרוני, הודעות לטלפון הנייד, מערכת חיוג אוטומטית וברשתות חברתיות, בכפוף להסכמתך המפורשת.
  • בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת מידע כאמור, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל: [email protected]
  • היחידה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
  • שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.
 2. היחידה לא תעביר לצדדים שלישיים (בין בארץ ובין בחו"ל) את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
 • לצורכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש מטרות המותרות לנו על פי דין ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
 • רכישת מוצרים או שירותים מצד ג'- אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 • צרכים משפטיים- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין היחידה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; על מנת שהיחידה תוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.
 • מכירת/העברת פעילות- אם היחידה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • קבלני משנה וספקים עמם היחידה משתפת פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלה. במקרה זה, היחידה מקפידה כי העברת המידע ואבטחתו יהיו בהתאם לכל דין, לרבות עמידה בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.
 • יתכן שהיחידה תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר. תוכל לבקש מאיתנו בכל עת להפסיק לעבד את המידע לצרכים סטטיסטיים ולהעבירו באופן אגרגטיבי לצדדים שלישיים, על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת: [email protected]
 • בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין, נהיה רשאים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים לשם מטרותיהם המסחריות.
 1. Cookies:
 • האתרים משתמשים ב”עוגיות" (Cookies)ובטכנולגיות דומות, כגון tags  ו- web beacons, לרבות כלים של צדדים שלישיים, לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 • תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. אם תחסום עוגיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.
 • חלק מהעוגיות באתרים שלנו מגיע מצדדים שלישיים המנהלים הצגת תוכן. צדדים שלישיים אלה ישתמשו בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם, ולא שלנו.
 • אנחנו רשאים להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כגון Google Analytics כדי לאסוף ולנתח מידע אישי בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע שנוגע לפעילותך באתרים. אפשרויות שליטה נוספות בהגדרות עוגיות אלה, תוכל למצוא באתריהם.
 • דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies , אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 1. אבטחת מידע:
 • היחידה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, היחידה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום.
 • למרות האמור, עדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של היחידה. כל עוד נוקטת היחידה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.
 • גם אתה אחראי לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים, כגון מסירת פרטי קשר נכונים, שימוש באמצעים נגד וירוסים וכיו"ב, עדכון תוכנות, הקפדה על הורדות מאתרים רשמיים או מאושרים, הצפנה, והימנעות משימוש במחשבים פומביים או רשתות WIFI פומביות ללא הצפנה.
 1. זכויותיך במידע:
 • בכפוף לחוק ולהוראות הדין, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של היחידה ולבקש לעיין במידע אודותיך השמור אצלה. אם יתברר לך כי המידע שהיחידה מחזיקה עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.
 • לחיצה על קישור באתרים תגרום ליציאה מאתר האינטרנט של היחידה וכניסה לאתר המופעל ע"י צד שלישי. היחידה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוביל הקישור וכן אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישור מוליך תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, וליחידה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, היחידה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שיגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות הקישורים הקיימים באתרים או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים על ידי צדדים שלישיים.
 1. יצירת קשר:

בכל שאלה או בעיה בנוגע לפרטיותך, באפשרותך לפנת אלינו באמצעות המייל: [email protected]

Call Now Button